Aktien

KebNi har gett ut aktier i två aktieslag, onoterade A-aktier samt noterade B-aktier. I bolaget finns totalt 96 745 302 st aktier utgivna, varav 295 302 A-aktier och 96 450 000 B-aktier med ett kvotvärde om 0,06847 kronor. Aktier av serie A har tio (10) röster och aktier av serie B har en (1) röst. Aktier av serie A och serie B har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Per den 31 mars var aktiekapitalet 6 624 146 kr och antalet aktier var 96 745 302 st. Detta ger ett kvotvärde på 0,068 SEK per aktie.

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

KebNis aktie är sedan den 25 augusti 2020 listad på Nasdaq First North Growth Market.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  KEBNI B
Aktiens ISIN-kod: SE0012904803

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.

  

Certified Adviser

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.seIR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter