Emission april 2019

Emissionen är avslutad

Emissionsutfall, övertecknad emission.

Styrelsen i ASTG AB (publ) får härmed meddela att den nyemission som bolaget har låtit genomföra har tecknats till 122,05 %. Emissionen har således övertecknats och tilldelning kommer i första hand att ske till de som har tecknat med stöd av teckningsrätter.

För att accelerera utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB och satsningen på försäljning av tröghetssensorer samt för att i samband med detta stärka balansräkningen genomför ASTG AB nu en mindre nyemission.

Emissionen i korthet:

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 2 april 2019 erhålls två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs 0,04 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Avstämningsdag 2 april 2019
Teckningstid 4 april - 18 april 2019
Handel med teckningsrätter  4 april - 16 april 2019
Handel med BTA 4 april till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket
Likviddag vid teckning utan företräde Enligt anvisningar på avräkningsnota

Erbjudandet täcks av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt 82 procent av högsta emissionsbelopp.

Memorandum

Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter