Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR

KEBNI AB (PUBL) org. nr 556943-8442

Antagen på bolagsstämma den 10 mars 2021

 §1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är KebNi AB. Bolaget är publikt (pubI).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av satellit- och kommunikationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 313 606,908733 kronor och högst 17 254 427,634931 kronor.

Det totala antalet aktier ska vara lägst 63 000 000 och högst 252 000 000. Aktier kan ges ut i två (2) slag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000. Antalet B-aktier ska vara lägst 62 850 000 och högst 251 400 000. Varje A-aktie medför tio (10) röster. Varje B-aktie medför en (1) röst. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter.

§6 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

§8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§12 Omvandlingsförbehåll

På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Sådan begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Begäran ska ange hur många aktier som önskas omvandlas. Bolagets styrelse ska utan dröjsmål efter mottagande av skriftlig begäran om omvandling anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter