Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av 3 - 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

David Svenn Styrelseordförande

Ordförande och styrelseledamot sedan 19 juni 2018

Född: 1983
Utbildning: Juridikprogram vid Lunds universitet och Fil. mag. Luleå tekniska universitet
Andra pågående uppdrag: David Svenn är för närvarande styrelseledamot i Trans Am Consult Aktiebolag. Styrelseledamot och ordförande för Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB. Styrelseledamot och verkställande direktör för ANNO Advokater AB. Suppleant i AhlnérSvenn AB samt suppleant i Snoba AB
Bakgrund: Advokat advokatföreningen. VD ASTG AB
Aktieinnehav i KebNi: 135 028
Övrigt: David Svenn är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare

Anders Björkman Styrelseledamot och Vice Ordförande

Styrelseledamot sedan maj 2021

Född: 1959
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Vinnergi AB, Maven Wireless AB och Elonroad AB. Styrelseledamot i Allgon AB och Ovzon AB.
Bakgrund: Anders har en lång bakgrund inom telekom där han bl.a. som VD var en drivande kraft i skapandet av det som idag är Tele2. Han har arbetat för Ericsson AB, varit CEO på Joint Ventures mellan OnePhone Holding KPN och British Telecom samt VD på Argnor Wireless Ventures och Partner på BrainHeart Capital.
Aktieinnehav i KebNi: 50 000 aktier
Övrigt: Anders Björkman är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Magnus Edman Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 14 maj 2019

Född: 1967
Utbildning: Elektronikingenjör
Andra pågående uppdrag: Magnus Edman är verkställande direktör i Prevas Development AB
Bakgrund: Bakgrund inom militär produktutveckling i Sverige och Tyskland (SAAB Dynamics och Daimler Chrysler). Medgrundare av företagen Aims AB och Prevas Development AB.
Aktieinnehav i KebNi: 300 200
Övrigt: Magnus Edman är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare

Jan Wäreby Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan mars 2021

Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknink, vid Chalmers Tekniska Högskola
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i RISE AB och styrelseledamot i EKN (Export Kredit Nämnden), Tobii AB, , Imsys AB, Astor Technologies AB, Defentry AB och Agapi Boating AB.
Bakgrund: Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för Affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales och Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications.
Aktieinnehav i KebNi: 750 000 aktier
Övrigt: Jan Wäreby är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

PricewaterhouseCoopers AB är revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter