Articles of Association

BOLAGSORDNING FÖR

KEBNI AB (PUBL) org nr 556943-8442

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR KEBNI AB (PUBL) org nr 556943-8442

Antagen på bolagsstämma den 17 juli 2020

Adopted at the General Meeting on 17th of July 2020

§1 Företagsnamn/Corporate Name

Bolagets företagsnamn är KebNi AB. Bolaget är publikt (pubI).

The corporate name of the company is KebNi AB. The company is public (publ).

§2 Styrelsens säte/Registered Office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The registered office of the company shall be the municipality of Stockholm

§3 Verksamhet/Corporate objective

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av satellit- och kommunikationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

The company's field of activity shall be the manufacture and sale of satellite and communications equipment and related operations.

§4 Aktiekapital och antal aktierr/Share capital and number of shares

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 283 811,579980 kronor och högst 5 135 246,319920 kronor.

The share capital of the company shall be not less than SEK 1,283,811.579980 and not more than SEK 5,135,246.319920.

Det totala antalet aktier ska vara lägst 18 750 000 och högst 75 000 000 aktier. Aktier kan ges ut i två (2) slag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000. Antalet B-aktier ska vara lägst 18 600 000 och högst 74 400 000. Varje A-aktie medför tio (10) röster. Varje B-aktie medför en (1) röst.

The total number of shares shall be not less than 18,750,000 and not more than 75,000,000. Shares may be issued in two (2) classes, Series A and Series B. The number of Series A shares shall be not less than 150,000 and not more than 600,000 and the number of Series B shares shall be not less than 18,600,000 and not more than 74,400,000. Each Series A share carries ten (10) votes. Each Series B share carries one (1) vote.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

If the company decides to issue shares, warrants or convertibles through a cash issue or setoff issue, all shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, warrants or convertibles in relation to their respective holdings out of the total share capital, regardless of share class (equal preferential right).

§5 Styrelse/The board of directors

Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

The board of directors shall consist of 3-5 ordinary directors with no more than 2 deputy directors

§6 Revisorer/Auditors

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1-2 auditors with no more than 2 deputy auditors or a registered accounting firm.

§7 Kallelse och anmälan till bolagsstämma/Notice

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Notices of General Meetings must be made through advertising in Post- och Inrikes Tidningar and by making the notice available on the company's website. At the same time as notice is given, the company must, through advertising in Svenska Dagbladet, announce that notice has been given.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

Shareholders wishing to attend the General Meeting must be found on a printed copy or other presentation of the register of shareholders reflecting circumstances five (5) days before the meeting and must notify the company of intent to participate no later than the day specified in the notice of meeting. The last-mentioned day cannot be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and cannot be earlier than five (5) weekdays before the meeting.

§8 Öppnande av stämma/Opening of the General Meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board of directors, or the person appointed by the board of directors, shall open and chair the General Meeting.

§9 Årsstämma/Annual General Meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

At the Annual General Meeting, to be held within six (6) months from the end of the financial year, the following matters shall be dealt with:

 1. Election of a chairman of the general meeting.
 2. Preparation and approval of the voting list.
 3. Approval of the agenda for the general meeting.
 4. Election of one or two persons in addition to the chairman to verify the minutes.
 5. Determination as to whether the meeting has been duly convened.
 6. Presentation of the annual report and the auditor's report and, when applicable, the consolidated annual report and the consolidated auditor's report.
 7. Resolution;
  a) concerning adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet;
  b) concerning allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;
  c) (c) concerning discharge from liability of the directors and, when applicable, the managing director.
 8. Resolution in respect to the remuneration for the directors of the board and for the auditor(s).
 9. Election of directors of the board and of the auditor(s) and deputy auditor(s).
 10. Other matters which according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association shall be dealt with at the meeting.

§10 Räkenskapsår/Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The financial year of the company shall be calendar year.

§11 Avstämningsförbehåll/Securities depository registration clause

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

A shareholder or an account provider that is registered in the share ledger or in a Central Securities Depositary Register on the record day in accordance to Section 4 of the Financial Accounts Act (1998:1479) or a person that is registered in a Central Securities Depository Account according to Section 4 § 18 paragraph 1 6-8 of the Financial Accounts Act (1998:1479), shall be considered authorized to exercise the rights set forth in Section 4 § 39 of the Companies Act (2005:551).

IR Contact

Torbjörn Saxmo IR contact
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Subscribe to our news