Pressmeddelanden

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Stockholm, 20 maj 2021 - KebNi AB (publ) genomförde idag den 20 maj 2021 sin årsstämma för räkenskapsåret 2020. Platsen var Scandic Victoria Tower, Kista. En sammanfattning av aktieägarnas viktigaste beslutspunkter under stämman är:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa de i Bolaget respektive koncernens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningar.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att årets resultat jämte tidigare balanserade medel i Bolaget, tillhopa uppgående till ett belopp om 53 937 070 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktörens ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, men att samtliga övriga aktieägare på stämman biträdde beslutet.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade att omvälja David Svenn, Magnus Edman och Jan Wäreby som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att välja David Svenn till styrelsens ordförande. Beslutades även om nyval av Anders Björkman till ordinarie styrelseledamot och vice ordförande.

Årsstämman beslutade att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) AB som revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor i Bolaget.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till ordinarie ledamöter med 100 000 SEK vardera och med 200 000 SEK till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Samtliga beslut vid årsstämman fattades enhälligt.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden - satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi "brings stability to a world in motion".

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl 16:55 CET.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter