Pressmeddelanden

KebNi AB (publ): Beslut om tidigare aviserad riktad emission av aktier

Styrelsen i KebNi AB genomför tidigare aviserad riktad emission om ca 26 Mkr efter den extra bolagstämmans godkännande av ändring av bolagsordningen. Tillsammans med emissionen som genomfördes den 17 februari 2021 tillförs KebNi drygt cirka 38 Mkr.

Stockholm, 12 mars 2021 - Som informerats om genom pressmeddelande den 17 februari 2021 har bolaget, (utöver genomförandet av en emission om drygt 12 Mkr samma dag) genom särskilda åtagande från en krets investerare säkrat 26 Mkr som likvid för 22 800 000 nya B-aktier i bolaget, att emitteras så snart den extra bolagstämman den 10 mars 2021 godkänt ändring av bolagsordningen där såväl aktiekapitalets gränser som det högsta antalet aktier som kan ges ut av bolaget justerats för att möjliggöra emissionen. Som meddelades genom kommuniké från den extra bolagstämman den 10 mars 2021, har sådant beslut om ändring av bolagsordningen nu fattas.

Eftersom ovan förutsättningar har uppfyllts har styrelsen idag beslutat att, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämma den 13 maj 2020 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 22 800 000 B-aktier för 1,15 kronor per B-aktie till ovan nämnda krets av investerare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet. Som meddelats tidigare motsvarar teckningskursen på 1,15 kronor per aktie en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 15 senaste handelsdagarna närmast före den 15 februari 2021, då åtagandena ingicks, samt en premie om cirka 21 procent jämfört med priset 0,95 kr per aktie för den större blockpost som exekverades den 5 februari 2021. Priset i såväl den förra emission av den 17 februari som dagens emission har fastställts genom ett gemensamt accelererat "bookbuilding"-förfarande för bägge emissionerna arrangerat av G&W Fondkommission och bedöms således ha skett på marknadsmässiga villkor.

Efter dagens emission kommer det totala antalet aktier i KebNi att uppgå till 96 745 302 och det totala antalet röster i KebNi kommer att uppgå till 99 403 020. Aktiekapitalet kommer att ha ökat till 6 624 146 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 23,6 procent baserat på det totala antalet aktier i KebNi omedelbart före emissionen, och totalt 34,5 procent genom dagens emission i kombination med den emission som beslutades den 17 februari 2021. Smärre justeringar av antalet aktier och aktiekapital kan komma att ske inför registrering på Bolagsverket.

Ytterligare information finns att tillgå i bolagets pressmeddelanden avseende emissionerna från den 17 februari 2021.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB
KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, positionering och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennas, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolagets aktie (KEBNI B) är foremal for handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl 23:05 CET.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter