Pressmeddelanden

KEBNI AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALL AV GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") tillförs cirka 45 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod löpte ut 30 oktober 2020. Utfallet visar att 6 273 741 aktier, motsvarande cirka 19 % av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt. Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 569 674 aktier, motsvarande cirka 2 % av emissionen. I enlighet med ingångna garantiåtaganden tecknas således 23 183 254 aktier, motsvarande cirka 69 % av emissionen, av garanter.

Stockholm, Sverige, 4 november 2020 - Genom företrädesemissionen tillförs KebNi cirka 45 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

"Efter ett turbulent år med omständigheter som har påverkat bolag på global basis är vi nu mycket glada att stå starkt rustade för att fortsätta vår tillväxtresa och bygga värde för såväl våra kunder som våra aktieägare. Med kapitalet som vi nu tillförs kan vi fortsätta arbeta fokuserat mot våra strategiska mål. Jag vill tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och hälsa våra nytillkomna aktieägare varmt välkomna!", kommenterar Carsten Drachmann, verkställande direktör i KebNi.

Aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i KebNi att uppgå till 63 388 333 aktier och aktiekapitalet att uppgå till cirka 4 340 199,16 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Rådgivare

Redeye Aktiebolag agerar finansiell rådgivare och Synch Law agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser

Redeye AB är Certified Adviser för KebNi. Kontaktuppgifter till Redeye AB: tel. +46 (0)8 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Carsten Drachmann, CEO

E-post: carsten.drachmann@kebni.com

Telefon: +45 4063 4036

Om KebNi AB

KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, platsprecision och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennes, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market [KEBNI B] och bolagets Certifierade Adviser är Redeye AB (certifiedadivser@redeye.se, +46 8 121 576 90)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 09:45.

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter