Nyemission okt-nov 2020

Emissionen är avslutad.

Styrelsen i KebNi AB ("KebNi" eller "Bolaget") beslutade, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 14 maj 2020, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare uppgående till cirka 50,0 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas upp till 90% av garantiåtaganden från ett konsortium av kvalificerade investerare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av att Finansinspektionen senast den 15 oktober godkänner av Bolaget upprättat prospekt för Företrädesemissionen.

Sammanfattning av erbjudandet

Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattade högst 33 361 664 B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs KebNi cirka 50,0 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag: Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 oktober 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 oktober 2020.

Teckningsrätter: Innehavare av aktier erhöll en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Handel i teckningsrätter: 16-28 oktober 2020.

Teckningsperiod: 16-30 oktober 2020. Styrelsen hade rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

Garantiåtaganden: KebNi erhöll emissionsgarantier om cirka 45 MSEK, motsvarande 90% av den totala emissionsvolymen.

Emissionslikvidens användning: Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till sälj- och marknadsutveckling med tillhörande rörelsekapital samt till att förstärka balansräkningen, se närmare under rubriken "Emissionslikvidens användning".

Villkor: Företrädesemissionens genomförande är villkorat av att Finansinspektionen senast den 15 oktober 2020 godkänner av Bolaget upprättat prospekt för emissionen.

Tidplan

16 - 28 oktober 2020 - Handel i teckningsrätter
16 - 30 oktober 2020 - Teckningsperiod
16 oktober 2020 - registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket - Handel i BTA
4 november 2020 - Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Informationsfolder

Särskild anmälningssedel II

IR-Kontakt

Torbjörn Saxmo IR-kontakt
+46 (0)70 916 1482 torbjorn.saxmo@kebni.com

Prenumerera på våra nyheter